తెలంగాణ: డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లు ఎన్ని కడతామన్నారు? ఎన్ని కట్టారు?

Photo credit: Warner Bros

Leave A Reply

Your email address will not be published.