చిత్తూరు జిల్లా గనుల్లో ఎంత బంగారం ఉంది? ఎప్పుడు తవ్వబోతున్నారు?

Photo credit: Activision

Leave A Reply

Your email address will not be published.