రోహింజ్యాలు: ‘మమ్మల్ని చంపేసి మా శవాలను వెనక్కి పంపించేయండి’

Photo credit: Walt Disney Animation Studios

Leave A Reply

Your email address will not be published.